कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

कालिकोट, कर्णाली प्रदेश

स्वागत छ पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमा


o; lhNnfsf] vf8frqm gu/kflnsf j8f g ! df cal:yt ;flassf] kz' ;]jf sfof{no @)#* ;fnb]lv laleGg gfdn]   gfdfs/0f eO{ xfn kz' c:ktfn tyf  lhNnf kz' ;]jf sfof{nosf] ?kdf :yfkgf eO{ cgj/t ?kdf kz' ljsf; ;DalGw ljleGg sfo{qmd tyf ultljlwx? ;+rfng ub}{ cfO{ /x]sf] 5 . o; sfo{nosf] :yfkgf kZrftsf] ljj/0f lgDgcg';f/sf] 5 .

            १. मिति २०३७÷१२÷२४ को सरकारको निर्णयानुसार पशु चिकित्सालयको रुपमा नामाकारण भएको ।

अरु पढ्नुहोस

कानूनी दस्तावेज

जानकारी

डाउनलोड

शिर्षक
चिस्यान केन्द्रको प्रतावना फर्मेट

डाउनलोड
दुग्घ ब्यवसायक पबर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्तावना फर्मेट

डाउनलोड
कृषि ब्यवसायक पवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्तावना को फर्मेट

डाउनलोड
ब्यावसायिक कृषकका लागि कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रमको प्रस्तावना फर्मेट

डाउनलोड

    फोटो ग्यालरी